Zdrowe i obfite plony

TOTALSOIL  sprzyja rozwojowi odpowiedniej mikroflory glebowej. Stymuluje wzrost i namnażanie się pożytecznych bakterii z rodzajów Azotobacter i Nitrosomonas, posiadających zdolność wiązania azotu w związki przyswajalne przez rośliny. Umożliwiają jednocześnie odpowiednią wymianę gazową zachodzącą w glebie. Ułatwiając tworzenie się próchnicy, zwiększają aktywność biologiczną podłoża – zawarte w niej związki organiczne stanowią pożywienie dla pożytecznych mikroorganizmów oraz makroorganizmów, zapewniających roślinom odpowiednie środowisko do wzrostu oraz rozwoju.

ŻYZNOŚĆ GLEBY-TO PRZECIEŻ PODSTAWA

Jednym z bardzo ważnych celów współczesnego rolnictwa, zwłaszcza ekologicznego jest utrzymanie gleb w wysokiej kulturze, między innymi poprzez dobór odpowiednich metod nawożenia gleby. W integrowanych i konwencjonalnych uprawach stosuje się mineralne nawozy azotowe. W uprawach ekologicznych dla poprawy dostępności azotu konieczne jest zastosowanie naturalnych nawozów oraz środków poprawiających właściwości gleby. Skuteczną alternatywą dla nawożenia mineralnego pozostają naturalne preparaty humusowe, a w szczególności te wzbogacone mikrobiologicznie.

NATURY NIE ZMIENIAMY, POMAGAMY JEJ PRZETRWAĆ

Współczesne technologie  intensywnej produkcji roślinnej, jak również niewystarczające nawożenie organiczne prowadzą do zubożenia i degradacji gleb uprawnych na całym świecie. W związku z tym coraz częściej wdrażane są ekologiczne i proekologiczne metody poprawy jakości gleby, nawożenia i ochrony roślin uprawnych. Aplikacja nawozów organicznych i biostymulatorów, także tych wzbogaconych mikrobiologicznie wpływa na zwiększenie zawartości materii organicznej i próchnicy w glebach uprawnych, aktywności biologicznej, pojemności wodnej, sorpcyjnej gleb i poprawę struktury gleby.

Preparaty wytworzone na bazie węgla brunatnego (Leonardytu) zawierające koloidy próchniczne w postaci kwasów humusowych są bezpiecznymi i skutecznymi biostymulatorami, zwiększającymi  zawartość materii organicznej i próchnicy w glebie. Pewnym jest, że nie niosą zagrożenia aplikacji wraz z nimi niepożądanych bakterii, patogenów i grzybów do gleby i roślin.

Badania prowadzone w licznych ośrodkach naukowych na świecie wykazały dużą skuteczność preparatów na bazie kwasów humusowych w stymulacji wzrostu i plonowania roślin oraz w poprawie jakości gleb uprawnych i zdegradowanych.

Absorpcyjne właściwości związków humusowych w produktach TOTALSOIL® przyczyniają się do ograniczenia wymywania składników mineralnych z gleb. Skutkiem tego jest ograniczony spływ związków mineralnych do wód gruntowych i powierzchniowych oraz zmniejszenie ich eutrofizacji. Sorpcja składników mineralnych przez kwasy humusowe oraz powolne ich uwalnianie przyczynia się do ich optymalnego wykorzystania przez rośliny, stosownie do ich potrzeb pokarmowych. Pozwala to na uniknięcie akumulacji szkodliwych związków mineralnych w roślinach i poprawy jakości produkowanych plonów. Stosowanie naturalnych biopreparatów Firmy THE Sp. z o.o. na glebach uprawnych i zdegradowanych przyczyni się do przywrócenia ich rolniczego użytkowania, ograniczy stosowanie chemicznych środków produkcji roślin, co obniży nie tylko koszty produkcji roślinnej, lecz także poprawi jakość produkowanej żywności.