W tym dziale znajdziesz najważniejsze informacje związane z preparatami humusowymi oraz słownik podstawowych pojęć

Nawóz organiczny

Nawóz organiczny, powstający w wyniku rozkładu martwej materii organicznej, to szereg rozwiązań mających na celu poprawę żyzności gleby i zapobieganie jej wyjałowieniu. W rolnictwie, w charakterze nawozu organicznego, stosuje się najczęściej obornik lub kompost....

czytaj dalej

Węgiel brunatny

Węgiel brunatny jest skałą osadową pochodzenia organicznego. Szacuje się, że jego złoża pochodzą z neogenu w erze kenozoicznej. Węgiel brunatny wytworzony został wskutek obumierania martwej materii organicznej – szczątków roślinnych i zwierzęcych w warunkach...

czytaj dalej

Próchnica

Próchnica to warstwa gleby odznaczająca się szczególnie dużą żyznością. Powstaje w wyniku rozkładu martwej materii organicznej w postaci szczątków roślin oraz zwierząt, dzięki czemu obfituje w substancje odżywcze dla roślin. Ze względu na jej niewielkie ilości w...

czytaj dalej

Stymulator wzrostu

Stymulator wzrostu to substancja biologicznie czynna, warunkująca wzrost roślin. Na rynku dostępne są zarówno chemiczne stymulatory wzrostu, jak i preparaty pochodzenia naturalnego. Przewaga ostatnich polega na tym, że są one wyjątkowo przyjazne dla roślin i nie...

czytaj dalej

Struktura gruzełkowata

Struktura gruzełkowata – zbite cząsteczki glebowe, tworzące agregaty o mniejszej lub większej objętości, między którymi tworzą się swoiste kanaliki, umożliwiające dopływ tlenu oraz wody wraz z rozpuszczonymi w niej substancjami odżywczymi do systemów korzeniowych...

czytaj dalej

Wymiana kationowa

Wymiana kationowa – proces chemiczny polegający na przejściu określonej ilości kationów, znajdujących się w roztworze wodnym, do gleby. Jest to związane z jednoczesnym przeniknięciem do roztworu wodnego równoważnej ilości innych kationów pochodzących z gleby. Zespół...

czytaj dalej

Koloidy glebowe

Koloidy glebowe to zawieszony w układzie dyspersyjnym układ cząstek o wielkości poniżej 0,002 mm. Są najdrobniejszą frakcją cząstek. Zaliczyć można do nich uwodnione tlenki żelaza i glinu, minerały ilaste, minerały bezpostaciowe, kompleksy ilasto-humusowe oraz...

czytaj dalej

Sole kwasów huminowych

Sole kwasów huminowych, czyli humiany, to kwasy huminowe połączone z jonami metali. Kwas huminowy jest jedną z frakcji próchnicy. Charakteryzuje się barwą od ciemnobrązowej do czarnej. W procesie ekstrakcji glebowej wykazuje zdolność do rozpuszczania w alkaliach....

czytaj dalej

Kwasy humusowe

Kwasy humusowe to złożone związki chemiczne, powstające w wyniku rozkładu martwej materii organicznej i wchodzące w skład próchnicy glebowej. Ich cząsteczki zbudowane są z aromatycznych pierścieni węglowych, zawierających grupy funkcyjne – grupy karboksylowe,...

czytaj dalej

Kwasy fulwowe

Kwasy fulwowe są frakcją próchnicy, wyróżniającą się kolorem żółtym lub żółtobrązowym. Zbudowane są z pierścieni aromatycznych, zawierających grupy funkcyjne – fenolowe i karboksylowe. Podobnie jak kwasy humusowe posiadają łańcuchy boczne. Co ważne, zawarty w ich...

czytaj dalej